เกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

คิดเกี่ยวกับทำตามความเป็นส่วนตัวของทุกท่านของการใช้กับเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวที่ฮิเมะจิสาธารณะประโยชน์นิติบุคคลสำนักงานบริการข้อมูลการประชุม (เรียกว่าสำนักงานบริการข้อมูลนี้ดังต่อไปนี้) เพื่อช่วยความเข้าใจของทุกท่านของการใช้ ว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้อย่างไรที่เว็บไซต์นี้บริหารของสำนักงานบริการข้อมูลนี้ และใช้ และสำนักงานบริการข้อมูลนี้คุ้มครอง ชี้แจงเกี่ยวกับวิถีทางที่หน้านี้

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่านที่ขอรับด้วยตัวเองของการใช้

เพื่อจัดหาบริการดีโดยทุกท่านของการใช้ อาจจะสำนักงานบริการข้อมูลนี้ให้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ email ของทุกท่านของการใช้กว่าทุกท่านของการใช้ที่หน้าบางส่วนเช่นการสอบถาม

เกี่ยวกับเป้าหมายการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับเป้าหมายการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้ บันทึกในแต่ละหน้าที่ให้ทุกท่านของการใช้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้แต่ละอย่าง
สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ทุกท่านของการใช้ลงทะเบียนที่แต่ละหน้านอกจากเป้าหมายที่บันทึกในหน้าที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการเสนอกับบุคคลที่สามและการใช้ลำดับสอง

อาจจะแจ้งบุคคลที่สามข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของบริการที่ถูกเรียกร้องของทุกท่านของการใช้บนเว็บไซต์นี้ เท่าที่จำเป็น และทุกการใช้การสมัครของบริการในกรณีนี้ที่เกี่ยวข้อง แนะนำเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันกับบุคคลที่สาม และจะทานการยินยอมของทุกท่านของการใช้
(แจ้งการจัดส่งผู้ดึงที่อยู่ชื่อและนามสกุลเพื่อการจัดส่งเอกสารยกตัวอย่างเช่น)
อื่นในกรณีสิ่งที่ระบุข้างต้น สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้ถึงบุคคลที่สาม นอกจากขอรับการยินยอมของทุกท่านของการใช้ล่วงหน้า แต่อาจจะเปิดเผยข้อมูล กรณีที่ตามเทศบัญญัติและบทบัญญัติอื่น กรณีที่ฉุกเฉินจำเป็น เพื่อปกป้องชีวิตคนและสิทธิมนุษยชนหรือ กรณีที่ร่วมมือกับการขอร้องตามเทศบัญญัติและบทบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐเช่นองค์กรตุลาการตำรวจ โดยไม่ปฎิเสธถึงทุกท่านของการใช้

เกี่ยวกับการดูแลของข้อมูลส่วนบุคคล

เอาออกข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้ที่ให้จัดหาสำนักงานบริการข้อมูลนี้จากทุกท่านของการใช้ในการใช้ของเว็บไซต์นี้ และเพื่อไม่ให้เกิดได้รับความเสียหาย ดำเนินการการดูแลข้อมูลเอาจริงเอาจัง นอกจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้เก็บรักษาผู้บริหารเว็บไซต์นี้ของสำนักงานบริการข้อมูลนี้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เข้าได้เท่านั้น และดำเนินการมาตรการความปลอดภัยเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้เกิดถูกการรั่วไหลหรือภายนอกเปลี่ยนแปลงถึงบุคคลที่สาม กรณีที่มอบหมายงานที่ทรมานจากการใช้การดูแลของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของงานที่การจัดการของเว็บไซต์นี้ใช้เวลาหรือการใช้ให้กับสถานที่นอกบริษัท สำนักงานบริการข้อมูลนี้ควบคุมดูแลผู้กำกับเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากข้างหน้าการมอบหมายที่เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรม

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกท่านของการใช้

ถึงเว็บไซต์นี้อาจจะกำหนดการเชื่อมต่อที่เว็บไซต์อื่น แต่เกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ตามลิงก์ ช่วยยืนยันด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ตามลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
การใช้ของเว็บไซต์นี้ต้องจัดขึ้นในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกท่านของการใช้ เกี่ยวกับทุกความเสียหายที่ทำให้เกิดเพราะการใช้ของข้อมูลหลายประเภทถูกได้โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านของการใช้จากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นการเชื่อมต่อถูกตั้งในเว็บไซต์นี้ สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่รับผิดชอบต่อทุกๆ
สำนักงานบริการข้อมูลนี้ทำการทบทวนเกี่ยวกับวิถีทางตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเหมาะสม และอาจจะแก้ไขปรับปรุง จะแจ้งการแก้ไขทั้งหมดให้ทราบที่หน้านี้

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์