เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

About Himenomichi Website

เพื่อให้ใช้เว็บไซต์นี้อย่างสบาย กรุณาช่วยอ่านเนื้อหาตามที่ระบุด้านล่าง นอกจากนั้นขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ลักษณะเฉพาะนโยบายพื้นฐาน

เบราเซอร์เว็บไซต์

กรณีที่ดูที่เว็บไซต์นี้ แนะนำสิ่งแวดล้อมที่มากกว่า Explorer6.X ไมโครซอฟอินเตอร์เนต ไม่สามารถใช้ได้หรืออาจจะไม่แสดงขึ้นอยู่กับการติดตั้งของเบราเซอร์เว็บไซต์ของลูกค้าอย่างชัดเจนภายใต้การใช้ยกเว้นสิ่งแวดล้อมการแนะนำและสิ่งแวดล้อมที่แนะนำโดยด้วย

พุระอิกุอิน

เพื่อให้เพลิดเพลินอย่างสบายมากกว่าเดิมที่เว็บไซต์นี้ เตรียมเนื้อหาโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากนี่ช่วยได้รับที่ไม่มี เพราะแสดง plug in ซึ่งจำเป็นดังต่อไปนี้ เพื่อให้เพลิดเพลินกับเนื้อหา

ADOBE READER

ไซส์การแนะนำหน้าจอ

มากกว่า 800pixel(WXGA) 1280 วาตู

ความต้องการในการใช้

เกี่ยวกับ JavaScript

ที่เว็บไซต์นี้ มีหน้าที่ใช้ JavaScript กรณีที่ฟังก์ชัน JavaScript ถูกทำให้เป็นโมฆะโดยเบราเซอร์ของการใช้ ไม่ทำงานอย่างชัดเจนหรืออาจจะไม่แสดงอย่างชัดเจน เวลาดู ช่วยทำ JavaScript ด้วยการติดตั้งเบราเซอร์อย่างได้ผล

เกี่ยวกับแผ่นสไตล์

ใช้แผ่นสไตล์ที่เว็บไซต์นี้ กรณีที่แผ่นสไตล์ถูกทำให้เป็นโมฆะโดยเบราเซอร์ของการใช้ อาจจะไม่แสดงอย่างชัดเจน เวลาดู ช่วยทำแผ่นสไตล์ด้วยการติดตั้งเบราเซอร์อย่างได้ผล

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

สำนักงานบริการข้อมูลนี้หรือ original work นักเขียนบทประพันธ์อื่น rightful claimant (เรียกว่า rightful claimant ดังต่อไปนี้) มีสิทธิลิขสิทธิ์อื่นเกี่ยวกับ (เรียกว่าข้อมูลของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้) เช่นประโยคแผนภาพการออกแบบส่วนบุคคลที่ถูกลงบนเว็บไซต์นี้และนี้เว็บไซต์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายโลโก้ ผลิตข้อมูลของเว็บไซต์ใหม่โดยไม่มีการยินยอมของ rightful claimant นอกจากกรณีที่ทำการใช้ที่ได้รับการยอมรับเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น กรณีที่ทำการพิมพ์หรือการรักษาให้คงสภาพเพื่อการใช้ส่วนตัว และการส่งสัญญาณการกระจายสินค้าการเปลี่ยนแปลงการกระทำที่ตัดทิ้งขอความกรุณาได้รับการได้รับการยินยอมจากการติดต่อล่วงหน้าจากสำนักงานบริการข้อมูลนี้ เพราะกลายเป็นการทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนั้นขอความกรุณาทำความเข้าใจโดยเนื้อหาล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้น เพราะอาจจะปฎิเสธการใช้

ถึงสำนักงานบริการข้อมูลนี้มาเยือนที่ข้อมูลของเว็บไซต์โดยระวังอย่างรอบคอบ แต่ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ถ้าสมมติว่าความเสียหายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเพราะการใช้เช่นข้อมูลของเว็บไซต์นี้ สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดได้

ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันเนื้อหานั้น เพราะสำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่ควบคุมดูแลเว็บไซต์ (เรียกว่าเว็บไซต์อื่นๆ ดังต่อไปนี้) ตามลิงก์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่จัดขึ้นจากเว็บไซต์นี้สำนักงานบริการข้อมูลนี้ ถ้าสมมติว่าความเสียหายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเพราะเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ และการใช้ของเว็บไซต์อื่นๆ สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดได้

เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และทำการแก้ไขหรืออาจจะยกเลิกเนื้อหารัฐธรรมนูญเช่นข้อมูลของเว็บไซต์ ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

เห็นชอบ เพราะสำนักงานบริการข้อมูลนี้วัดสถานการณ์การใช้และสถานการณ์การเข้าถึงโดยคุกกี้ เพื่อให้ใช้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น และบันทึก

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวกับคุกกี้ ( Cookie )

มีหน้าที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่าคุกกี้ ( Cookie ) ในเว็บไซต์นี้ สำนักงานบริการข้อมูลนี้วัดสถานการณ์การเข้าถึง และอาจจะใช้คุกกี้ เพื่อได้รับการบันทึก และวิเคราะห์ สำนักงานบริการข้อมูลนี้ไม่อาจจะใช้เพื่อนอกจากการชั่งวัดและสถิติการวิเคราะห์ตามที่ระบุด้านบนในกรณีนี้ คุกกี้เป็นเทคนิคที่ใช้อย่างกว้างขวาง เพราะ Web server แยกแยะคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และบันทึก IP address หรือวันและเวลาการเข้าถึงของลูกค้าที่ถูกเข้า ถึงทำให้คุกกี้ได้เป็นโมฆะ โดยเปลี่ยนแปลงการติดตั้งของเบราเซอร์ แต่กรณีนั้นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้หรือบริการอาจจะไม่สามารถใช้ได้แล้ว

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์